top of page

Utvikling innen faget Veiledning i Europa

Veiledernettverket Nosco er siden 2006 Norges representant i paraplyorganisasjonen ANSE (Association of National organisations for Supervision in Europe), på linje med vel 20 tilsvarende nasjonale veiledernettverk i Europa, samlet med over 9000 medlemmer. 

I Norge er "Veiledning" en oversettelse av "Supervision" (engelsk og tilsvarende i mange andre land).  Ordet Veiledning brukes ofte i Norge uten særskilte faglige krav.

 

Samtidig er Veiledning også et fag som det undervises i Norge på universitetsnivå, spesielt innen profesjonsveiledning med fokus på veiledning av ferske yrkesutøvere, med studiepoeng vanligvis mellom 10 - 30 studiepoeng. I få tilfeller - og færre enn før - tilbys studier som gir 60 studiepoeng, eller som delfag til mastergrad. Ved HINN tilbys Mastergrad i karriereveiledning. Myndighetskrav til studiepoeng for profesjonsveiledere i Norge, er etablert som minimum 10, jfr "Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning" utgitt av Universitets- og Høgskolerådet i 2016.

 

I rapporten pekes på, som et av flere mulige oppfølgingsprosjekt: "Det bør utvikles en nasjonal modell for veiledningsutdanning, inklusive læringsutbyttebeskrivelser for det som kan være felles innhold".

I Europa ellers (jfr bl.a. nasjonale veilederorganisasjoner i ANSE som Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike, Ungarn, Irland mv)  finner vi utdanning i tverrfaglig veiledning med krav til utdanning og praksis tilsvarende ca 60 studiepoeng eller mer. Det er også Mastergrad programmer i Veiledning ved en del europeiske universiteter. 

I disse landene er det allerede laget nasjonale modeller for veiledningsutdanning. Det er og utviklet nasjonale krav til å kunne praktisere som veileder i hht ovennevnte krav til utdanning.

ANSE arbeider for økt kvalitet i veiledning og veilederutdanning, og utvikling av felles standarder over landegrensene i Europa - samt økt mobilitet for veiledere over grenser.

Arild_rollup_kicsi-09.jpg
bottom of page