top of page

Vedtekter

§1.0 Navn og formål

1.1 Organisasjonens navn er Veiledernettverket NOSCO, oversatt til engelsk «The Supervisors’ Network NOSCO». NOSCO står for «The Norwegian Organisation for Supervision and Co-Operation».

1.2 Veiledernettverket NOSCO skal være en tverrfaglig og nasjonalt overbyggende veilederorganisasjon som ikke er tilknyttet noen politisk eller livssynsbestemt organisasjon.

1.3 Veiledernettverket NOSCO er ikke tilknyttet noen fast veiledningstradisjon, men anerkjenner ulike veiledningstradisjoner med solid forankring i teori og praksis, og som tilbyr utdanning på høyskole/universitetsnivå i Norge.

1.4 Veiledernettverket NOSCO skal jobbe for å fremme samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av felt, organisasjoner og yrkesgrupper som jobber med veiledning i Norge.

1.5 Veiledernettverket NOSCO skal bidra til en høy etisk og faglig standard i utøvelse av veiledning i Norge, gjennom etiske retningslinjer for veiledning i Norge, sertifisering av veiledere og samarbeidsavtaler med universitet/høgskoler som tilbyr utdanning i veiledning.

1.6 Veiledernettverket NOSCO skal representere Norge i Association of National Organizations for Supervision in Europe (ANSE) og være en aktiv pådriver for europeisk utvikling og utveksling av kvalitets-standarder, god praksis og samarbeid på tvers av landegrensene innenfor veiledning.

§2.0 Medlemskap

2.1 Medlemskapet er på individnivå, og det skilles mellom sertifiserte og ikke -sertifiserte medlemmer.

2.2 Medlemskap tildelt gjennom samarbeidspartnere skal hele tiden være direkte knyttet til enkeltpersoner, og ikke være på et organisasjonsnivå. Disse medlemmene har like rettigheter som medlemmer som betaler som privatperson.

2.3 Sertifiserte medlemmer oppfyller de til enhver tid gjeldende sertifiseringskrav vedtatt av styret i Veiledernettverket NOSCO.

2.4 Det er kun sertifiserte medlemmer som har stemmerett ved generalforsamlingen og som kan inneha styreverv og sitte i valgkomitéen.

2.5 Ikke- sertifiserte medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

2.6 Medlemsavgiften vedtas på generalforsamlingen

2.7 Medlemskapet følger kalenderåret. Med unntak av medlemmer som tilkommer gjennom samarbeidsavtaler. Her avtales det egen ordning med den enkelte samarbeidspartner.

2.8 Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding, manglende betaling av kontingent, ekskludering eller død.

§3.0 Varsling og eksklusjon

3.1 Ved mistanke om at medlemmer bryter med Veiledernettverket NOSCOs profesjonelle og etiske prinsipper for utføring av veiledning, skal bekymringen meldes skriftlig til styret. Styret vil så igangsette en undersøkelsesprosess i tråd med gjeldende prosedyrer for varsling.

3.2 Styrets beslutning meldes de involverte parter skriftlig, og en eventuell anke skal være levert styret skriftlig innen 14 dager etter bekjentgjøring.

3.3 Generalforsamlingen har den endelige avgjørelses-myndighet i ankesaker ved eksklusjon. Hvis styret har falt ned på konklusjon om ekskludering vil medlemmet frem til generalforsamlingen være suspendert.

3.4 Ekskluderte medlemmer står fritt til å søke om medlemskap på nytt etter 2 år og må i den anledning legge frem dokumentasjon som viser at personen ikke på ny vil bryte med profesjonelle og etiske prinsipper.

§4.0 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er Veiledernettverket NOSCOs høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1. Juni.

4.2 Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når prosedyrene for bekjentgjøring og innkalling er fulgt. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Prosedyren er som følger:


o Bekjentgjøring av sted og tid sendes ut på epost til alle medlemmer

senest to måneder før.
o Endelig innkalling og saksliste skal være medlemmene i hende

minst tre uker før generalforsamling, og skal inneholde:

o styrets årsberetning
o regnskap
o revisors rapport

o forslag til budsjett og handlingsprogram for de neste to årene

o innstilling fra valgkomité på styremedlemmer og medlemmer i valgkomitéen

o innstilling fra styret på revisor
o eventuelle forslag om vedtektsendringer
o eventuelle forslag om opprettelse av lokallag o eventuelle forslag om eksterne medlemsskap o eventuelle forslag om oppløsning

4.3 Forslag om endring av vedtekter skal være styret i hende innen seks uker før generalforsamling avholdes. Endringer vedtas med 3/4 flertall av avgitte stemmer.

4.4 Generalforsamlingen velger

o Ordstyrer

o 1-2 referent(er)
o 1-2 medunderskriver(e) av protokollen

o 1-2 tellekorps

4.5 For å ha stemmerett må man

o være sertifisert
o være tilstede på generalforsamlingen
o ha betalt medlemsavgiften senest 2 uker før generalforsamlingen

4.6 Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen

4.7 Ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres når 2/3 av styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer med fire ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som står i innkallingen, og møtet er beslutningsdyktig når prosedyrene for innkalling er fulgt.

§5.0 Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor

5.1 For å sikre kontinuitet i styret velges alle styremedlemmer fortrinnsvis for to år, og med cirka halve styret på valg hvert år.

5.2 Styret konstituerer seg selv

5.3 Ett til fire medlemmer velges for ett år av gangen til å utgjøre valgkomiteen.

5.4 Valg av en til to revisorer for ett år av gangen

§6.0 Styret

6.1 Styret er organisasjonens utøvende organ mellom generalforsamlingene og består av 3-7 medlemmer inkl varamedlem(mer)

6.2 For å sikre kontinuitet velges alle styremedlemmer fortrinnsvis for en periode på to år av gangen, hvorav halvparten er på valg hvert år.

6.3 Styret konstituerer seg selv og består av minimum: Styreleder, kasserer og sekretær

6.4 Styret fordeler de til enhver tid gjeldende ansvarsområdene mellom seg og informerer om disse tydelig på hjemmesidene til Veiledernettverket NOSCO.

6.5 Styret etterstreber et mangfold blant styremedlemmene, med hensyn til kjønn, lokasjon, alder, felt og veiledertradisjon.

§7.0 Lokallag

7.1 Sertifiserte medlemmer av Veiledernettverket NOSCO kan opprette lokallag etter søknad til styret og vedtak i generalforsamlingen.

7.2 Lokallaget skal arbeide aktivt og selvstendig for å fremme Veiledernettverket NOSCOs sitt formål.

 

7.3 Lokallaget må velge en kontaktperson for styret sentralt, og som rapporterer til styret hvert halvår.

 

7.4 Generalforsamlingen bestemmer hvilke økonomiske bidrag som skal overføres til lokallagene. Beløpet skal baseres på fjorårets antall betalte medlemskap og planlagte handlingsplan. Regnskapene føres i henhold til aktuelle lover og god regnskapsskikk, og leveres styret innen 15. januar hvert år for foregående år med bilag som dokumenterer utgifter, inntekter og kontantbeholdning ved årsskiftet.

 

7.5 Forslag om oppløsning av lokallag må meldes som sak til generalforsamlingen, og med dokumentasjon på en demokratisk prosess. Eventuelle midler blir overført til Veiledernettverket NOSCO sentralt.

§8.0 Medlemskap i eksterne organisasjoner

8.1 Innmelding eller utmelding av Veiledernettverket NOSCO i eksterne organisasjoner skal vedtas på generalforsamlingen og krever 5/6 flertall av avgitte stemmer.

§9.0 Oppløsning

9.1 Det til enhver tid sittende styret kan fremme forslag om oppløsning av Veiledernettverket NOSCO til generalforsamlingen.

 

9.2 Før forslag om nedleggelse kan fremmes på generalforsamling er styret pålagt å gjennomføre og dokumentere en demokratisk prosess som har gitt alle medlemmer mulighet for påvirkning av forslaget.

 

9.3 For å oppløse Veiledernettverket NOSCO kreves 5/6 flertall av avgitte stemmer.

 

9.4 Etter evt vedtak om oppløsning skal midler overføres ANSE som midlertidig plassering, inntil evt nytt nasjonalt Veiledernettverk i Norge etableres og godkjennes som ANSE medlem

nosco_logo_good_quality-01 (002).jpg

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 6. desember 2003. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 12. november 2004, ekstraordinær generalforsamling 30 august 2013 og generalforsamling 8 mars 2014. Revidert / korrigert generalforsamling 23 mai 2016. Endret på generalforsamling 3.4 2017. Endret i generalforsamling 26.3.2020. Endret i generalforsamling 18.03.2021

bottom of page