Vedtekter

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 6. desember 2003. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 12. november 2004, ekstraordinær generalforsamling 30 august 2013 og generalforsamling 8 mars 2014. Revidert / korrigert generalforsamling 23 mai 2016. Endret på generalforsamling 3.4 2017. Endret i generalforsamling 26.3.2020.

§1 Organisasjonens formål

Organisasjonens navn er Veiledernettverket Nosco (The Supervisors’ Network Nosco). Veiledernettverket Nosco tar mål av seg å være en tverrfaglig og nasjonalt overbyggende veilederorganisasjon med en etisk forankring i Association of National Organizations for Supervision in Europe (ANSE)`s formålsparagraf. Veiledernettverket Nosco er ikke tilknyttet noen partipolitisk eller livssynsbestemt organisasjon eller institusjon.

Veiledernettverket Nosco skal bidra til en høy etisk og faglig standard i utøvelse av veiledning og coaching. Veiledernettverket Nosco skal delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid for erfaringsutveksling og fagutvikling.

 

§2 Medlemskap

 

Medlemskap er personlig og for veiledere. Styret godkjenner nye medlemmer, og tilbyr sertifisering i hht krav om utdanning og praksis som stilles i ANSE og i Veiledernettverket Nosco til enhver tid. Dokumentasjon på at nevnte krav møtes, er en forutsetning for å kunne

stemme i generalforsamling, ha styreverv og egen profilering på hjemmesiden til organisasjonen. (www.nosco.no)

Til en viss grad kan sterk praksis kompensere for mangler i utdanning og omvendt.

Alle medlemmer tilbys faglig oppdatering og er med i et norsk og europeisk veiledernettverk.

Medlemskap opphører ved utmelding, manglende betaling av kontingent, ekskludering eller

død. Kontingent vedtas av generalforsamling.

 

§3 Eksklusjon

Et medlem kan bli ekskludert av styret dersom han eller hun har handlet på en måte som bryter med organisasjonens profesjonelle og etiske prinsipper. Ekskludering skal meldes skriftlig. Den det evt gjelder har rett til å anke avgjørelsen til generalforsamling innen 14 dager. Generalforsamling har den endelige avgjørelses-myndighet i ankesaker ved eksklusjon. Frem til generalforsamling vil for slike tilfeller den ekskluderte være suspendert.

 

§4 Generalforsamling

Generalforsamling er organisasjonens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1. Juni. Medlemmer som har betalt kontingent inneværende år, har stemmerett. Kun personer som er tilstede på generalforsamling kan stemme. Bekjentgjøring skal skje senest 2 måneder før generalforsamling. Endelig innkalling og saksliste skal være medlemmene i hende minst tre uker før generalforsamling, og skal inneholde: regnskap, styrets årsberetning, revisors rapport, forslag til budsjett og handlingsprogram.

Forslag om endring av vedtekter skal være styret i hende innen 6 uker før generalforsamling avholdes. Forslag om vedtektsendringer må være vedlagt sakspapirene, og endringer vedtas med 3/4 flertall av avgitte stemmer.

 

§5 Valg

Generalforsamling velger:

  1. Valg av ordstyrer, referent og 1-2 medunderskrivere av protokollen.

  2. Tellekorps

  3. Valg av styre 3.1 Styreleder, 3.2 Kasserer, og inntil 3 styremedlemmer i tillegg samt inntil ett (1) varamedlem. Styret konstituerer seg selv.

  4. Valg av revisor

  5. Valgkomite, herav en leder.

 

§6 Styret

Styret er organisasjonens utøvende organ mellom generalforsamlingene og består av leder, kasserer og inntil 3 styremedlemmer. Styreleder velges for to år om gangen med muligheter for gjenvalg 2 ganger. Styremedlemmer forøvrig velges slik at kontinuitet sikres når dette er mulig på en slik måte at det alltid er en til to styremedlemmer som fortsetter i sine verv.
 

 

§7 Lokale faggrupper.

Medlemmer oppfordres til å danne lokale faggrupper. Målsetning for faggruppene skal være å stimulere til faglig aktivitet lokalt. Faggruppene skal ha en koordinator som rapporterer til styret en gang årlig. Faggruppene må være lojale til vedtektene og bestemmer selv hensiktsmessige arbeidsmåter / aktivitet for seg. Medlemmer som er tilsluttet lokale faggrupper kan individuelt eller som gruppe søke om økonomisk og ressursmessig støtte fra styret.

 

§8 Medlemskap i eksterne organisasjoner.

Medlemskap i eksterne organisasjoner vedtas av generalforsamling.

§9 Nedleggelse av organisasjonen.

Nedleggelse vedtas av generalforsamlingen med 4/5 flertall av avgitte stemmer. Før forslag om nedleggelse kan fremmes på generalforsamling skal gjennomføres og protokolleres demokratisk prosess etter invitasjon av medlemmer tilrettelagt for flest mulig av dem.

© Nosco2020