top of page
Hva må dokumenteres for å bli sertifisert etter den europeiske standarden?  

Under ser du kravene til hva du må dokumentere. I tillegg til dokumentasjonen må du fylle ut et egenerklæringsskjema og skrive under på en avtale om krav til livslang læring, god etisk praksis og medlemskap i Veiledernettverket NOSCO.

DOKUMENTASJON AV UTDANNING
 • Kopi av vitnemål/ kompetansebevis for bestått bachelorgrad innenfor helse, sosial eller humanistiske fag

 • Kopi av vitnemål/ kompetansebevis for bestått relevant videreutdanning på minimum 60 timer

 • Kopi av vitnemål/ kompetansebevis for bestått utdanning i veiledning på minimum 60 studiepoeng ( eller minimum 300 timer)

SIGNERT EGENERKLÆRING 

Du må fylle ut og signere en egenerklæring som viser at du oppfyller kravene ANSE har til veisøkererfaring, veiledningspraksis og mottatt veiledning på veiledning/ metaveiledning. De ulike punktene er nærmere beskrevet under her.

Minimum 4 års praksis med menneskearbeid etter endt bachelor. Her må du fylle ut navnet på stillingen(e), navnet på virksomheten(e) du har arbeidet i og hvilket tidsrommet du jobbet her. Til sammen må det hele tilsvare minimum 4 år.

Minimum 30 timer med veisøker-erfaring. Her må du fylle ut hva slags type veiledning du mottok, hvem som var veilederen din og hvilken virksomhet veileder jobbet i. Husk at definisjonen på veiledning er at det skal være en formell situasjon med avklarte roller på hvem som er veisøker og hvem som er veileder. 

Minimum 45 timer med veiledningspraksis i gruppe og individuelt. Her må du fylle ut stillingstittel på hvem du har veiledet, og virksomheten du veiledet i. Eks: Saksbehandlere i Nav, sykepleiere ved OUS e.l. Du må også skille mellom individuell og gruppeveiledning, og skrive ned omfanget for hver type. Kravet er at du skal ha erfaring i begge deler. 

Minimum 35 timer med veiledning på veiledning. Her må du fylle ut hvem som var din veileder og hvilken virksomhet veileder var ansatt i.  Husk at definisjonen på veiledning er at det skal være en formell situasjon med avklarte roller på hvem som er veileder og hvem som er meta-veileder. 

Skriftlig oppgave/eksamen hvor du reflekterer rundt egen veilederkompetanse. Her må du fylle ut navn på oppgave. I tillegg må du ha gjennomført en muntlig fremlegging/ eksamen på oppgaven. Her må du fylle ut dato og sted for fremleggingen. 

Du kan ikke søke om sertifisering før du oppfyller alle kravene. Veiledernettverket NOSCO kan være behjelpelig med å hjelpe deg der det er mulig. Eksempel ved manglende oppgave og muntlig fremlegging kan dette gjøres i regi av NOSCO. Vi kan også sette deg i kontakt med godkjente veiledere hvis du mangler veisøker-erfaring eller veiledning på veiledning. 

SIGNERT SERTIFISERINGSAVTALE 

Du må signere på en avtale som inneholder følgende punkter:

 • Veiledernettverket NOSCO har mottatt gyldig dokumentasjon som viser at kravene til utdanning er oppfylt.

 • Medlemsavgiften til Veiledernettverket NOSCO er betalt, og vil betales hvert år så lenge sertifiseringen er gyldig.

 • Kravene til Livslang Læring er akseptert og vil følges opp.

  • Deltakelse i en av Veiledernettverket NOSCOs utviklingsgrupper eller deltakelse i 6 relevante workshops, fortrinnsvis 2 hvert år, hvorav minst halvparten skal være i Veiledernettverket NOSCOs regi.

  • Minimum 30 timer veiledningspraksis i løpet av perioden

  • Minimum 15 timer metaveiledning/ veiledning på veiledning i løpet av perioden.

 • I min veiledningspraksis legger jeg til grunn «Etikk for utøvelse av veiledning» - etisk løfte for veiledere i Veiledernettverket NOSCO.

bottom of page